Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu www.carhunter-usa.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu www.carhunter-usa.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.carhunter-usa.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.

3. Administratorem Serwisu jest CAR HUNTER – USA LTD; Company number 13127880 z siedzibą pod adresem Woodfield Business Centre, Carr Hill, Doncaster, England, DN4 8DE. ;

4.„Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

7. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

9. Serwis świadczy usługi drogą internetową.

10. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email;

2. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem;

3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika;

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do serwisu, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Serwisu.

5. Serwis może wyświetlać reklamy.

III. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów.

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

3. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.

4. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2.Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS).

V. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.

2. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 12 styczeń 2021 roku.

3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zapolujmy na moto okazje! Jeżeli jesteś zdecydowany na zakup dobrego auta w atrakcyjnej cenie, to witamy w domu. Pomożemy Ci upolować wymarzony samochód w USA i dostarczamy pod Twój dom nawet do 40% taniej niż w Polsce. Sprowadzamy również inne pojazdy, takie jak łodzie, motocykle, quady, ATV.
Carhunter-usa.pl © 2024. Zapolujmy na MOTO OKAZJE!